TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

GMO Answers được tạo ra với mục đích giải đáp thắc mắc của bạn về Sinh vật biến đổi gen và giúp bạn dễ tiếp cận và hiểu hơn thông tin về Sinh vật biến đổi gen trong thực phẩm và nông nghiệp. Từ giải thích cách Sinh vật biến đổi gen được tạo ra và sử dụng tới cung cấp thông tin về sức khỏe và tính an toàn của Sinh vật biến đổi gen, chúng tôi nhằm đem đến cho bạn các dữ kiện quan trọng về Sinh vật biến đổi gen.

 

Tại đây bạn sẽ tìm thấy các tài liệu có thể tải về, in và sử dụng để giúp bạn tìm hiểu thông tin về Sinh vật biến đổi gen.

 

Tài liệu Có thể Tải về

Tài nguyên Thông tin

Thumbnail 1

Get to Know GMOs
A handout providing background information about what a GMO is, why farmers choose GMOs, and how to answer questions that consumers are concerned about.


[download as pdf]    Print to fit 8.5x11”

   

Thumbnail 1

Get to Know the Health and Safety of GMOs
We stand 100 percent behind the health and safety of GM crops and have answered more than 150 consumer questions on this topic. Using information that can be found on GMOAnswers.com, we developed this guide to address frequently asked questions about the health and safety of GMOs.


[download as pdf]    Print to fit 8.5x11”

   

Thumbnail 1

Get to Know GMOs
A handout providing background information about what a GMO is, why farmers choose GMOs, and how to answer questions that consumers are concerned about.


[download as pdf]    Print to fit 8.5x11”

   

Thumbnail 1

Get to Know the Health and Safety of GMOs
We stand 100 percent behind the health and safety of GM crops and have answered more than 150 consumer questions on this topic. Using information that can be found on GMOAnswers.com, we developed this guide to address frequently asked questions about the health and safety of GMOs.


[download as pdf]    Print to fit 8.5x11”

   

Thumbnail 1

Additional Q&A


[download as pdf]    Print to fit 8.5x11”

   

Thumbnail 1

Get to Know GMOs
A handout providing background information about what a GMO is, why farmers choose GMOs, and how to answer questions that consumers are concerned about.


[download as pdf]    Print to fit 8.5x11”

   

Thumbnail 1

Get to Know the Health and Safety of GMOs
We stand 100 percent behind the health and safety of GM crops and have answered more than 150 consumer questions on this topic. Using information that can be found on GMOAnswers.com, we developed this guide to address frequently asked questions about the health and safety of GMOs.


[download as pdf]    Print to fit 8.5x11”

   

Thumbnail 1

Additional Q&A


[download as pdf]    Print to fit 8.5x11”

   

Thumbnail 1

Get to Know GMOs
A handout providing background information about what a GMO is, why farmers choose GMOs, and how to answer questions that consumers are concerned about.


[download as pdf]    Print to fit 8.5x11”

   

Thumbnail 1

Get to Know the Health and Safety of GMOs
We stand 100 percent behind the health and safety of GM crops and have answered more than 150 consumer questions on this topic. Using information that can be found on GMOAnswers.com, we developed this guide to address frequently asked questions about the health and safety of GMOs.


[download as pdf]    Print to fit 8.5x11”

   

Thumbnail 1

Additional Q&A


[download as pdf]    Print to fit 8.5x11”

   

Hình thu nhỏ 1

Tìm hiểu Sinh vật biến đổi gen
Tờ rơi cung cấp thông tin cơ bản về định nghĩa Sinh vật biến đổi gen, tại sao nông dân chọn Sinh vật biến đổi gen và cách trả lời thắc mắc của người tiêu dùng quan tâm.


[tải dưới dạng pdf] In khổ 8.5x11”

   

Hình thu nhỏ 1

Tìm hiểu về Sức khỏe và Tính An toàn của Sinh vật biến đổi gen
Chúng tôi bảo đảm 100 phần trăm về sức khỏe và sự an toàn của cây trồng biến đổi gen và đã trả lời hơn 150 câu hỏi của người tiêu dùng về chủ đề này. Với nguồn thông tin trên GMOAnswers.com, chúng tôi xây dựng bản hướng dẫn này để trả lời các câu hỏi thường gặp về sức khỏe và tính an toàn của Sinh vật biến đổi gen.


[tải dưới dạng pdf] In khổ 8.5x11”

   

Infographic và Khám phá Bí ẩn

About Cancer Risks Infographic

Infographic: What is a GMO?

[save as pdf]    Print to fit A4

   

Dispelling Frankenfood Myths Infographic

Infographic: Lifecycle of a GMO

 

[save as ppt]    Print to fit A4

   
Dispelling Frankenfood Myths Infographic

Infographic: GMO Research, Review, and Regulation

[save as pdf]    Print to A4

   

Click Download to save this image

Number of Cases of GMO Poisoning

[save as pdf]    Print to A4

   

Click Download to save this image

Allergies (?)

[save as pdf]    Print to A4

 
   

Click Download to save this image

Number of Cases of Cancer

 

[save as pdf]    Print to A4
   
   

Click Download to save this image

GMO Needle/Syringe Myth

 

[save as pdf]    Print to A4

   
   

About Cancer Risks Infographic

Infographic: What is a GMO?

[save as pdf]    Print to fit A4

   

Dispelling Frankenfood Myths Infographic

Infographic: Lifecycle of a GMO

 

[save as ppt]   Print to fit A4

   

Dispelling Frankenfood Myths Infographic

Infographic: GMO Research, Review, and Regulation

[save as pdf]    Print to A4

   

Click Download to save this image

Number of Cases of GMO Poisoning

[save as pdf]    Print to A4

   

Click Download to save this image

Allergies (?)

[save as pdf]    Print to A4

 
   

Click Download to save this image

Number of Cases of Cancer

 

[save as pdf]    Print to A4
   
   

Click Download to save this image

GMO Needle/Syringe Myth

 

[save as pdf]    Print to A4

   
   

About Cancer Risks Infographic

Infographic: What is a GMO?

[save as pdf]    Print to fit A4

   

Dispelling Frankenfood Myths Infographic

Infographic: Lifecycle of a GMO

 

[save as ppt]    Print to fit A4

   

Dispelling Frankenfood Myths Infographic

Infographic: GMO Research, Review, and Regulation

[save as pdf]    Print to A4

   

Click Download to save this image

Number of Cases of GMO Poisoning

[save as pdf]    Print to A4

   

Click Download to save this image

Allergies (?)

[save as pdf]    Print to A4

 
   

Click Download to save this image

Number of Cases of Cancer

 

[save as pdf]    Print to A4
   
   

Click Download to save this image

GMO Needle/Syringe Myth

 

[save as pdf]    Print to A4

   
   

About Cancer Risks Infographic

Infographic: What is a GMO?

[save as pdf]    Print to fit A4

   

Dispelling Frankenfood Myths Infographic

Infographic: Lifecycle of a GMO

 

[save as ppt]    Print to fit A4

   

Dispelling Frankenfood Myths Infographic

Infographic: GMO Research, Review, and Regulation

[save as pdf]    Print to A4

   

Click Download to save this image

Number of Cases of GMO Poisoning

[save as pdf]    Print to A4

   

Click Download to save this image

Allergies (?)

[save as pdf]    Print to A4

 
   

Click Download to save this image

Number of Cases of Cancer

 

[save as pdf]    Print to A4
   
   

Click Download to save this image

GMO Needle/Syringe Myth

 

[save as pdf]    Print to A4

   
   

Giới thiệu về Đồ họa Thông tin Rủi ro Ung thư

Infographic: Sinh vật biến đổi gen là gì?

[lưu dưới dạng pdf] In khổ A4

   

Đồ họa thông tin Giải đáp Tin đồn Thực phẩm biến đổi gen

Infographic: Vòng đời của Sinh vật biến đổi gen

 

[lưu dưới dạng ppt] In khổ A4

   

Đồ họa thông tin Giải đáp Tin đồn Thực phẩm biến đổi gen

Infographic: Nghiên cứu, Đánh giá và Quy định về Sinh vật biến đổi gen

[lưu dưới dạng pdf] In khổ A4

   

Nhấn vào Tải để lưu hình ảnh này

Số Vụ Ngộ độc Sinh vật biến đổi gen

[lưu dưới dạng pdf] In khổ A4

   

Nhấn vào Tải để lưu hình ảnh này

Dị ứng (?)

[lưu dưới dạng pdf] In khổ A4

 
   

Nhấn vào Tải để lưu hình ảnh này

Số Trường hợp Ung thư

 

[lưu dưới dạng pdf] In khổ A4
   
   

Nhấn vào Tải để lưu hình ảnh này

Lời đồn về Kim/Ống tiêm Sinh vật biến đổi gen

 

[lưu dưới dạng pdf] In khổ A4