Điều khoản Sử dụng

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG CHO GMO ANSWERS (Có hiệu lực từ tháng 5 năm 2013) LƯU Ý QUAN TRỌNG – ĐÂY LÀ THỎA THUẬN HỢP PHÁP GIỮA BẠN ("Người dùng" hoặc "bạn") VÀ HỘI ĐỒNG THÔNG TIN CÔNG NGHỆ SINH HỌC (“CBI” hoặc “chúng tôi”). TRƯỚC VÀ TRONG KHI TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB GMO ANSWERS, BẠN CẦN ĐỌC KỸ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY ("Điều khoản") DO CHÚNG QUY ĐỊNH VIỆC BẠN TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB GMO ANSWERS CŨNG NHƯ CÁC ỨNG DỤNG, TÀI LIỆU VÀ THÔNG TIN TRÊN ĐÓ ("Trang web"). CBI CHỈ SẴN LÒNG CHO PHÉP BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB VỚI ĐIỀU KIỆN BẠN CHẤP NHẬN VÀ ĐỒNG Ý TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CÓ TRONG ĐIỀU KHOẢN NÀY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI ĐIỀU KHOẢN NÀY, BẠN KHÔNG ĐƯỢC CẤP PHÉP TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN THOÁT TRANG WEB NGAY LẬP TỨC.

 

1. CẤP PHÉP.

Các Điều khoản này cấp phép cho bạn trên cơ sở cá nhân, có thể thu hồi, hạn chế, không độc quyền và không thể chuyển giao để sử dụng Trang web với điều kiện bạn duy trì tuân thủ Điều khoản này. [{tùy chọn}Bạn chỉ có thể in và tải xuống các tài liệu cũng như thông tin từ Trang web để sử dụng vào mục đích cá nhân, với điều kiện là tất cả các bản cứng đều có tất cả thông báo về bản quyền cũng như thông báo khác có trong tài liệu và thông tin đó]. Mặc dù có quy định trên đây, bạn không được trực tiếp hoặc gián tiếp (bao gồm thông qua các chương trình hoặc thiết bị tự động, tạo kết nối mạng) theo dõi, điều chỉnh, dịch, giải mã, tạo ra (các) sản phẩm phái sinh, sao chép, phân phối, bóc tách, phát sóng, phát, xuất bản, dỡ bỏ hoặc thay đổi bất kỳ thông báo hoặc nhãn hiệu độc quyền, cấp phép, cấp phép lại, chuyển giao, bán, phản chiếu, làm giả, khai thác, cho thuê, thuê, nhãn riêng, cấp lợi ích an toàn hoặc sử dụng theo bất kỳ cách nào rõ ràng không được phép trên Trang web.

 

2. CÁC NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web, bạn cam đoan rằng bạn đủ tuổi vị thành niên trở lên và sẽ luôn cung cấp thông tin đúng, chính xác, cập nhật và đầy đủ khi gửi thông tin hoặc tài liệu trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn khi bạn cung cấp thông tin qua mẫu đơn đăng ký hay gửi thư trên Trang web. Ngoài ra, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi tất cả các luật và quy định hiện hành của địa phương, tiểu bang, quốc gia cũng như quốc tế liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này.

 

3. CÁC QUYỀN ĐỘC QUYỀN.

Điều khoản này chỉ cấp phép giới hạn để truy cập và sử dụng Trang web. Theo đó, bạn công nhận và đồng ý rõ ràng rằng CBI không chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền lợi hay quyền sở hữu trí tuệ trong và đối với Trang web cho bạn hay bất kỳ ai khác. Toàn bộ các văn bản, đồ họa, giao diện Người dùng, giao diện trực quan, ảnh, âm thanh, hình minh họa, mã máy tính (trong đó có mã html), chương trình, phần mềm, sản phẩm, thông tin và tài liệu cũng như thiết kế, kết cấu, lựa chọn, phối trí, thuật ngữ, "phong cách và cảm giác" và dàn xếp bất kỳ nội dung nào có trên hoặc khả dụng thông qua Trang web, trừ khi được biểu thị, sở hữu, kiểm soát và cấp phép bởi CBI và các nhà cấp phép của CBI, được luật pháp bảo vệ, bao gồm nhưng không giới hạn trong luật pháp về bản quyền, bí mật thương mại, bằng sáng chế và nhãn hiệu của Hoa Kỳ cũng như các luật và quy định khác của tiểu bang, quốc gia và quốc tế. Trang web có bản quyền © 2013 Hội đồng Thông tin Công nghệ sinh học (CBI) và/hoặc các nhà cấp phép của CBI. Bảo lưu mọi quyền. CBI cũng sở hữu bản quyền trong nội dung của Trang web như tác phẩm tổng hợp và/hoặc biên soạn cũng như trong việc lựa chọn, phối trí, dàn xếp và nâng cao nội dung của Trang web. CBI, HỘI ĐỒNG THÔNG TIN CÔNG NGHỆ SINH HỌC, logo CBI và tất cả tên, logo và biểu tượng khác nhận diện CBI cũng như các chương trình, sản phẩm, dịch vụ của CBI là các nhãn hiệu độc quyền của CBI và nghiêm cấm sử dụng bất kỳ dấu hiệu nào như vậy, bao gồm nhưng không giới hạn làm tên miền, nếu không có văn bản cho phép rõ ràng của CBI. Tên sản phẩm và công ty khác được nhắc đến trên Trang web có thể là nhãn hiệu và/hoặc nhãn hiệu dịch vụ của các chủ sở hữu tương ứng.

 

4. CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ.

Bạn hiểu, công nhận và đồng ý rằng việc truy cập thông tin cụ thể và/hoặc liên quan đến hoạt động của những phần cụ thể trên Trang web có thể yêu cầu hoặc liên quan đến việc gửi, sử dụng và phổ biến nhiều thông tin nhận dạng cá nhân. Theo đó, nếu bạn mong muốn truy cập và sử dụng những phần đó của Trang web, bạn công nhận và đồng ý rằng việc bạn sử dụng Trang web sẽ cấu thành chấp nhận các thông lệ thu thập và sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân của CBI. Vui lòng xem Chính sách quyền riêng tư của CBI để có bản tóm tắt các thông lệ thu thập và sử dụng thông tin nhận diện cá nhân của CBI.

 

5. LIÊN KẾT TỚI NHỮNG TRANG WEB KHÁC.

Theo quyết định của riêng mình, CBI có thể cung cấp các liên kết tới những trang web hay trang truyền thông xã hội trực tuyến khác để bạn thuận tiện xác định hoặc truy cập thông tin, sản phẩm và dịch vụ có liên quan. Những trang web hoặc trang này không nhất thiết đã được CBI đánh giá và được duy trì bởi các bên thứ ba không thuộc quyền kiểm soát của CBI. Theo đó, CBI khước từ rõ ràng bất kỳ trách nhiệm nào về nội dung, tài liệu, tính chính xác của thông tin và/hoặc chất lượng sản phẩm, dịch vụ được cung cấp, sẵn có hoặc được quảng cáo trên Trang web của các bên thứ ba này. Ngoài ra, những liên kết này không ngụ ý chứng thực liên quan đến bất kỳ bên thứ ba hoặc bất kỳ Trang web, sản phẩm hay dịch vụ do bất kỳ bên thứ ba nào cung cấp.

 

6. BÀI ĐĂNG.

Trang web có thể chứa nhiều diễn đàn hỏi đáp, bảng tin nhắn, khu vực bình luận, bảng câu hỏi và các tính năng tương tác khác, tại đó Người dùng có thể chia sẻ và đăng thông tin hay nội dung. Nếu Trang web chứa những diễn đàn trao đổi đó (gọi chung là "Diễn đàn"), bạn đồng ý rằng bằng cách sử dụng Trang web, bạn sẽ không đăng hoặc truyền bất kỳ tài liệu nào sau đây trên Diễn đàn của Trang web: • bất kỳ nội dung nào làm nhiễu hoặc làm gián đoạn Trang web hay hoạt động của Trang web, • các tuyên bố hay tài liệu phỉ báng, quấy rối, sỉ nhục, lén theo dõi, đe dọa, dọa dẫm hoặc xâm phạm quyền của người khác theo bất kỳ cách nào, • tài liệu có bản quyền trái phép hay bất kỳ tài liệu nào khác xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bí mật thương mại hoặc quyền riêng tư của người khác, • các báo cáo hay tài liệu khuyến khích hành vi phạm tội, làm tăng trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm bất kỳ luật hay quy định tại bất kỳ khu vực tài phán nào, • các báo cáo hay tài liệu chứa ngôn ngữ khiếm nhã, khiêu dâm, tục tĩu hoặc ngôn ngữ hay hình ảnh đáng chê trách khác thường không được coi là trực tiếp có trách nhiệm hay thích hợp về mặt xã hội hoặc chuyên nghiệp, • các báo cáo hay tài liệu mạo nhận bất kỳ người hoặc đơn vị nào cho dù thực tế hay giả mạo, bao gồm nhưng không giới hạn trong nhân viên và đại diện của CBI, • các báo cáo hay tài liệu xuyên tạc liên kết của bạn với bất kỳ đơn vị nào và/hoặc CBI, • các báo cáo hay tài liệu cấu thành thư rác, thư gửi hàng loạt hoặc tài liệu quảng cáo hay quảng bá trái phép và • các tuyên bố hoặc tài liệu "ngoài chủ đề" đối với Diễn đàn được chỉ định.

 

7. CHO PHÉP SỬ DỤNG BÀI ĐĂNG.

Bằng cách gửi nội dung hoặc thông tin dưới bất kỳ hình thức nào ("Bài đăng") tới một Diễn đàn hoặc phần khác của Trang web hoặc bằng cách sử dụng Trang web để phát hoặc hiển thị Bài đăng, bạn tự động cấp cho CBI quyền trên cơ sở miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, không hủy ngang, không độc quyền và cấp phép sử dụng, sao chép, điều chỉnh, xuất bản, dịch, tạo ra các sản phẩm phái sinh, phân phối, phát, thực hiện và hiển thị (toàn bộ hoặc một phần) nội dung hay thông tin đó trên toàn thế giới và/hoặc tích hợp trong bất kỳ tác phẩm nào khác dưới bất kỳ hình thức, phương tiện truyền thông hay công nghệ nào đã biết hoặc được phát triển sau này đối với thời hạn đầy đủ của bất kỳ quyền nào có thể có trong nội dung hay tài liệu đó. Bạn cam đoan rằng bạn có tất cả các quyền cần thiết để cung cấp Bài đăng cho CBI cũng như Diễn đàn và bạn cũng công nhận rằng những Bài đăng đó không có tính bảo mật cho mọi mục đích và CBI không có quyền kiểm soát đối với bất kỳ ý tưởng hay thông tin nào có thể được bất kỳ bên hay người nào sử dụng nào sau khi được đăng hoặc hiển thị. Theo đó, bất kể quyền và cấp phép này, các bên hiểu rằng chỉ với việc cho phép thông tin, nội dung và tài liệu của bạn được hiển thị trên Trang web, CBI chưa trở thành và không phải là nhà xuất bản của thông tin, nội dung và tài liệu đó và chỉ có chức năng là bên trung gian cho phép bạn cung cấp và hiển thị Bài đăng. Ngoài ra, CBI không chịu trách nhiệm về việc xóa bỏ hay không thể lưu giữ bất kỳ Bài đăng nào và khuyến nghị bạn không đăng, hiển thị hoặc phát bất kỳ thông tin bảo mật hay nhạy cảm nào.

 

8. KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM.

TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" VÀ "SẴN CÓ" VÀ CÓ THỂ CÓ LỖI, THIẾU SÓT HAY LỖI KHÔNG CHÍNH XÁC KHÁC. BẠN HOÀN TOÀN CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG VÀ/HOẶC DỰA VÀO THÔNG TIN, DỊCH VỤ, CHƯƠNG TRÌNH, SẢN PHẨM, PHẦN MỀM VÀ TÀI LIỆU SẴN CÓ TRÊN TRANG WEB. CBI KHÔNG CAM ĐOAN HOẶC BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG SẴN CÓ, ĐỘ PHÙ HỢP, ĐỘ TIN CẬY, TÍNH HỢP PHÁP HAY TÍNH CHÍNH XÁC CỦA TRANG WEB CHO BẤT KỲ MỤC ĐÍCH NÀO VÀ KHƯỚC TỪ RÕ RÀNG TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI TẤT CẢ BẢO ĐẢM, CHO DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO VỀ KHẢ NĂNG TIÊU THỤ, ĐỘ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC KHÔNG XÂM PHẠM HAY BẤT KỲ BẢO ĐẢM NGỤ Ý NÀO KHÁC THEO ĐẠO LUẬT GIAO DỊCH THÔNG TIN MÁY VI TÍNH THỐNG NHẤT ĐƯỢC BAN HÀNH BỞI BẤT KỲ TIỂU BANG NÀO.

 

9. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM.

Bạn miễn trách và miễn rõ ràng cho CBI khỏi bất kỳ khiếu nại tổn hại nào do một nguyên nhân nằm ngoài quyền kiểm soát của CBI. NGOÀI RA, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP CBI HAY CÁC NHÀ CẤP PHÉP CỦA CBI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, TRỪNG PHẠT, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC CÓ ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH NÀO TỪ HOẶC LIÊN QUAN THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC CHẬM TRỄ HAY KHÔNG THỂ SỬ DỤNG TRANG WEB, CHO DÙ THEO CƠ SỞ HỢP ĐỒNG, SAI LẦM CÁ NHÂN, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHẶT CHẼ HAY CƠ SỞ KHÁC. MẶC DÙ CÓ QUY ĐỊNH TRÊN ĐÂY, TỔNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CBI VÌ BẤT KỲ LÝ DO NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ MỘT NGHÌN ĐÔ LA MỸ (1.000 USD).

 

10. THỰC THI.

Bạn công nhận rằng bất kỳ vi phạm đe dọa hay thực tế đối với Điều khoản này sẽ gây ra tổn hại không thể khắc phục cho CBI. Tổn hại đó sẽ không thể lượng hóa bằng những khoản thiệt hại tính bằng tiền và CBI sẽ không thể có được biện pháp khắc phục đầy đủ theo luật pháp. Do đó bạn đồng ý rằng ngoài các biện pháp khắc phục sẵn có khác, CBI sẽ có quyền yêu cầu và được phán quyết nhận đền bù thiệt hại theo lệnh của tòa hoặc đền bù thiệt hại công bằng, thích hợp khác từ một tòa án có thẩm quyền tài phán để hạn chế bất kỳ vi phạm đe dọa hay thực tế đối với các nghĩa vụ của bạn theo bất kỳ quy định nào của Điều khoản này.

 

11. THỜI HẠN VÀ CHẤM DỨT.

Điều khoản này sẽ có hiệu lực tại thời điểm bạn nhấp vào "TÔI CHẤP NHẬN", đăng ký với Trang web, phản hồi yêu cầu về thông tin hoặc tài liệu thông qua Trang web và/hoặc bắt đầu truy cập hay sử dụng Trang web, tùy vào thời điểm nào sớm nhất. CBI có quyền từ chối bạn truy cập Trang web hay một phần bất kỳ của Trang web tại bất kỳ thời điểm nào, bao gồm nhưng không giới hạn khi có niềm tin hợp lý rằng có hoạt động gian lận, phi pháp hoặc hành động hay thiết sót vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều khoản này, để bảo vệ tên tuổi và lợi thế thương mại của CBI, hoạt động kinh doanh của CBI và/hoặc những Người dùng khác. Điều khoản này cũng sẽ tự động chấm dứt nếu bạn không tuân thủ bất kỳ quy định nào của Điều khoản, ngoại trừ các quyền vẫn có hiệu lực sau khi chấm dứt trong những quy định cụ thể được xác định dưới đây. Chấm dứt sẽ có hiệu lực mà không cần thông báo. Bạn cũng có thể chấm dứt Điều khoản này tại bất kỳ thời điểm nào bằng cách ngừng sử dụng Trang web nhưng tất cả các quy định có liên quan của Điều khoản này vẫn sẽ có hiệu lực sau khi chấm dứt như được xác định dưới đây. Các Phần 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 và 13 vẫn sẽ có hiệu lực sau khi chấm dứt Điều khoản này vì bất kỳ lý do nào.

 

12. KHƯỚC TỪ & TÍNH RIÊNG BIỆT.

Việc không yêu cầu thực hiện nghiêm túc bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Điều khoản này sẽ không được coi là khước từ bất kỳ lỗi hoặc việc không thực hiện nào sau đó. Việc CBI khước từ bất kỳ quyền nào theo Điều khoản này sẽ không được coi là khước từ bất kỳ quyền hoặc quy định nào khác hoặc khước từ quyền hoặc quy định đó tại bất kỳ thời điểm nào khác. Nếu bất kỳ phần nào trong Điều khoản này được xác định là vô hiệu hoặc không thể thực thi căn cứ theo luật pháp hiện hành hoặc lệnh của tòa án, bao gồm nhưng không giới hạn trong các khước từ trách nhiệm về bảo đảm và giới hạn trách nhiệm được quy định trên đây, quy định vô hiệu hoặc không thể thực thi đó sẽ được coi là được thay thế bởi một quy định có hiệu lực, có thể thực thi phù hợp rõ ràng nhất với nội dung của quy định ban đầu và phần còn lại của Điều khoản này vẫn giữ nguyên hiệu lực.

 

13. THỎA THUẬN TOÀN BỘ.

Điều khoản này được lập và sẽ được hiểu và thực thi theo luật pháp Quận Columbia như áp dụng cho các thỏa thuận được ký kết và thực hiện đầy đủ tại Quận Columbia. Bạn là một nhà thầu độc lập. Không có mối quan hệ liên doanh, hợp danh, tuyển dụng hay đại lý nào giữa bạn và CBI. Điều khoản này và Chính sách quyền riêng tư của CBI thể hiện thỏa thuận toàn bộ giữa bạn và CBI liên quan đến việc sử dụng Trang web và thay thế tất cả thư từ, đề xuất trước đây hoặc hiện tại, cho dù ở dạng điện tử, bằng miệng hay văn bản, giữa bạn và CBI liên quan đến Trang web. Bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao bất kỳ quyền nào theo Điều khoản này nếu không có văn bản đồng ý trước của CBI. Vui lòng lưu ý rằng CBI có quyền thay đổi các điều khoản, điều kiện của Điều khoản này và các điều khoản, điều kiện theo đó Trang web và những nội dung Trang web cung cấp dành cho bạn bằng cách đăng bản sửa lại của Điều khoản này, gửi thư và/hoặc gửi email thông báo cho bạn. Ngoài ra, CBI có thể bổ sung, điều chỉnh hoặc xóa bất kỳ khía cạnh, chương trình hay tính năng nào của Trang web nhưng CBI không có bất kỳ nghĩa vụ nào phải bổ sung bất kỳ cập nhật, nâng cao, điều chỉnh nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi có bất kỳ thay đổi nào được thông báo sẽ được coi là chấp nhận bất kỳ thay đổi nào đối với các điều khoản và điều kiện của Điều khoản này. Do đó, vui lòng xem lại Điều khoản tại địa chỉ này theo định kỳ.